Opvoedingsproject

Het Angelusinstituut is een Christelijke en Nederlandstalige school die met alle participanten wilt samenwerken aan de ontwikkeling van haar leerlingen. 

Zij wilt de jonge mensen oriënteren in de werkelijkheid op basis van het aanbrengen van de nodige kennis, vaardigheden, leer- en leefhoudingen waardoor de totale persoon ontplooiingskansen krijgt. 

Er wordt naar gestreefd dat elke jongere een positief zelfbeeld ontwikkelt door zoveel mogelijk succeservaringen te beleven. Daartoe worden onze leerlingen tot een volgehouden inzet uitgedaagd. Wanneer nodig wordt hieraan bijzondere zorg besteed.
Zo willen onze scholen het welbevinden van de leerlingen positief bekrachtigen.

CHRISTELIJKE SCHOOL

NEDERLANDSTALIGE SCHOOL

PEDAGOGISCHE SCHOOL

- samenwerking parochie: kindervieringen 
- geloofsgemeenschap 
- waarden zoals verdraagzaamheid e.a. 
- godsdienstonderwijs
- extra aandacht voor lithurgische vieringen (advent, 40-dagen tijd, Pasen, e.a.)
- inschrijvingsbeleid 
- taalstimulering 
- taalvaardigheidsbeleid 
- afname Koala-testen 
en naar aanleiding daarvan doen we een taalintegratietraject per groep

- zorgcoördinatoren 
- traditioneel onderwijs met aandacht voor vernieuwingen 
- hoek- en contractwerk 
(met computers in elke klas) 
- planbord
- welbevinden en betrokkenheid 
- kindvolgsysteem met remediërings- en verrijkingsplan 
- samenwerking met CLB 
- open kijk op de wereld 
met extra-murosactiviteiten: 
musea, toneel & groen-, zee-, sneeuwklassen 
- samenwerking met oudervereniging 
- aandacht voor totale ontwikkeling: 
creatieve samenwerking met externen, 
facultatieve activiteiten 
(crea, toneel, muziek en sport) 
- verkeersopvoeding 
(voetgangersbrevet en fietsbrevet) 
- initiatie Frans vanaf het eerste leerjaar
- Franse lessen vanaf het vijfde leerjaar

Geloofgemeenschap

Als Nederlandstalige en katholieke school willen we kinderen en jongeren helpen opgroeien tot volwassenen met een evenwichtig verstands-, gevoels- en geloofsleven.

Als opvoeders zijn wij levende getuigen van de waarden die Jezus van Nazareth ons voorleefde en die we kennen vanuit het evangelie.

Onze bouwstenen daarbij zijn dienstbaarheid, solidariteit, vriendschap, vertrouwen, enthousiasme, vergevensgezindheid, rechtvaardigheid, geduld, naastenliefde, eenvoud, eerlijkheid, openheid, …

Ook biddend en vierend willen we in Jezus’ naam samenkomen. Zo willen wij gelovige gemeenschap vormen met iedereen die in respectvolle dialoog mee zoekt naar wat ons bindt.

Leefgemeenschap

Wij willen de leerlingen voorbereiden op een harmonieus samenleven in een veeltalige en multiculturele samenleving.

In een streven om via communicatie naar elkaar toe te groeien, stellen we ons verdraagzaam en respectvol op t.o.v. ieders eigenheid.

Wij willen aan leerlingen gelijke onderwijskansen bieden met gepaste aandacht voor de sociaal of affectief zwakkeren en de leerbedreigde leerlingen.
Onze leerlingen worden begeleid bij het ontdekken van houdingen en waarden die belangrijk zijn om zich als volwaardige, ruimdenkende en gelukkige mensen te engageren in de huidige samenleving. Hierbij wordt ook het vrijwillig engagement aangemoedigd.

Onze school wil de leerlingen ook weerbaar maken voor de maatschappij van vandaag en morgen. Ze leren er kritisch worden, een eigen mening formuleren, leidinggeven en meewerken in groep.

Aandacht voor samenwerking leert jonge mensen immers rekening houden met elkaars eigenheid.

In onze school krijgen de leerlingen ook de kans te participeren. Op deze wijze werkt de school emancipatorisch en leert zij haar leerlingen op een democratische wijze medeverantwoordelijkheid te nemen.

Opvoeders zijn rolmodellen. Wij zijn ons dan ook bewust van de grote impact van onze voorbeeldfunctie. Wederzijds respect, beschikbaarheid, luisterbereidheid, democratische ingesteldheid, geduld en aanmoediging maar ook consequentie inzake gemaakte afspraken bepalen de kracht van onze relatie opvoeder – leerling. Als opvoeders nemen wij steeds een affectief kordate houding aan en benaderen we problemen van individuele, familiale of maatschappelijke aard op een positieve en discrete manier.

Leergemeenschap

Wij willen kwaliteitsonderwijs bieden waarbij de totale vorming van de menselijke persoon wordt nagestreefd: cultureel, ethisch, intellectueel, lichamelijk, muzisch, religieus, sociaal, …

Naast een brede algemene vorming met een evenwicht tussen kennen en kunnen moeten onze leerlingen die attitudes en vaardigheden verwerven die ze nodig hebben om zich voor te bereiden op het verder onderwijs of op een professionele loopbaan. Daarbij is het wezenlijk dat er wordt verder gebouwd op de persoonlijke talenten en de bereidheid tot inzet van de leerling.

Als Nederlandstalige school in Brussel willen we bijzondere aandacht geven aan de taalvaardigheid van onze leerlingen. Onze school wil geen eiland zijn, maar op dynamische wijze de leerlingen een kijk geven op de hen omringende wereld.

Als hoofdstad van Europa biedt Brussel heel wat kansen om de leerlingen in contact te brengen met het gedachtegoed van de brede wereld, zo worden ze wereldburgers.

De eigenheid van elk onderwijsniveau en elke onderwijsvorm moet een waarborg zijn zodat elke leerling, ieder met zijn talenten, aan zijn trekken komt en maximale kansen krijgt tot zelfontplooiing.

Daartoe nemen wij steeds een professionele houding aan en bieden wij een krachtige leeromgeving aan waarin wij als deskundigen ook optreden als begeleiders van het leerproces. In onze zorg voor het zelfstandig en het samen leren willen wij nieuwe didactische werkvormen en leerstrategieën hanteren. Dit leergebeuren daagt de leerlingen uit en betrekt ze er actief bij. Als schoolteam streven wij naar deskundigheid, waarbij persoonlijke vorming, nascholing en pedagogische begeleiding belangrijke hulpmiddelen zijn.

Gemeenschap

Wij beogen één grote levende gemeenschap, waar iedere schoolparticipant (leerling, ouder, personeelslid, lid schoolbestuur, CLB, …) zich medeverantwoordelijk voelt voor het hele schoolgebeuren en waarbij individuele verzuchtingen niet primeren op het groepsverband.

Wij geloven in participatie en overleg om tot een ‘samen school maken’ te komen. Als opvoeders treden wij dan ook steeds op in het belang van de school. Van de ouders wordt verwacht dat zij het opvoedingsproject alsook het Nederlandstalig karakter van onze school ondersteunen en mee dragen. Zij kunnen zich engageren in oudervereniging, schoolraad of lokaal bestuurscomité. Bovendien kan de ouderbetrokkenheid vergroot worden door in te gaan op aangeboden contactgelegenheden. Zo ervaren de ouders dat onze school hun zorg voor hun kind wil delen en dat wij de communicatie tussen ouders en school willen bevorderen.

Wij bouwen samen aan een school waarin iedereen zich geborgen en thuis voelt en groeit in relatiebekwaamheid tegenover zichzelf, de samenleving en God. Die wijde horizon voor kinderen en jongeren openen, is de vreugde van de opvoeder.

Alle rechten voorbehouden aan het Angelusinstituut


GVBS Angelusinstituut behoort tot de vzw Sint-Goedele Brussel
Maatschappelijke zetel, Verheydenstraat 39, 1070 Anderlecht
Ondnr.: 0478.379.452 RPR: Brussel Nederlandstalig

Search